Teisco http://en.wikipedia.org/wiki/Teisco

http://www.larryjohnmcnally.com/Teisco/

Teisco schematics

Images eBay Teisco amp logoTeisco Checkmate 22Teisco Checkmate 22