Fructuoso Zalapa Fructuoso Zalapa Luna, Mexican luthier

ImageĀ  Danzeff Guitars:

Fructuoso Zalapa Luna guitar label